NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
Eğitim süresi 24 saat.

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

ALT UZMANLIKLAR

 • İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK

 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • İş Yargısı ve Bilirkişilik
 • İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği
 • Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri
 • İş Hukukunun Temel İlkeleri
 • Yargıtay Kararları Doğrultusunda İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi
 • Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
 • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
 • Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
 • İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
 • Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması
 • Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
 • Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
 • Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
 • İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
 • İş Kanununda Ücret
 • Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
 • İş Kanununda Çalışma Süreleri
 • İşçinin Dinlenme Hakkı
 • Örnek Raporların Değerlendirilmesi
 • Bilirkişilik Kanunu

 

 • SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK

 

 • Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin davaların kamu düzenine ait oluşu ve resen

araştırmanın önemi

 • Hizmet Tesbit davaları (4/1-a SSK)
 • Sigortalılığın zorunlu oluşu,
 • İşverenin tesbiti,
 • Hak düşürücü süre ve resen nazara alınması,
 • Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların sıfatları ve özellikleri,
 • Kamu işverenlerine karşı davaların özellikleri,
 • Hizmetin geçtiği işyeri
 • Yurtdışında Türk işverene tabi geçici / sürekli çalışan Türk işçiler
 • Tesbit edilen sürenin net ve açık olması,
 • Sigorta primine esas kazanç tesbit istemleri
 • İtibari hizmet tesbiti istemli davalar
 • Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)
 • Sigortalılık şartları (01.10.1972 den bu güne değişiklikler ile)
 • Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 • Tescili engelleyen yasal düzenlemeler ve dönemleri
 • Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)
 • Sigortalılık şartları,
 • Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 • Tevkifata dayalı tescil ve tesbit davaları
 • İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)
 • Çakışan sigortalılık halleri
 • Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)
 • Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı
 • yasa)
 • Borçlanılabilecek süreler,
 • Tam yaşlılık, malullük, ölüm aylığa hak kazanma şartları,
 • Sözleşme kısmi aylık şartları,
 • Borçlanılan sürelerin hangi dönemlere mal edileceği,
 • Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması
 • Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar,
 • Yaşlılık aylığı şartları ve geçiş hükümleri,
 • Yaşlılık aylığı alanların çalışmaya devam etmeleri ve 5335 sayılı yasa,
 • Ölüm aylığı,
 • Hak sahipleri,
 • Başlangıcı ve kesilmesi
 • İki aylık alabilme imkanı
 • 4) Malullük aylığı,
 • i) Malul sayılma,
 • Aylık başlangıcı, kesilmesi,
 • Maluliyete dayalı erken yaşlılık aylığı,
 • 3713 sayılı yasa malulleri
 • Uzun vadeli sigorta kolları aylıklarının birleşmesi,
 • Belediye başkanlığının görev makam tazminatları
 • Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar
 • Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde)
 • Sağlık Sigortası,
 • Özel hastanelerde gerçekleşen tedaviler ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Kurumun bedelini karşılamadığı malzeme ve ilaç ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Yersiz sağlık giderlerinin iadesi,
 • Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 sayılı yasa 96. madde)
 • Zamanaşımı,
 • Talep edilebilecek dönem (zaman aralığı)
 • İşveren / kurum uyuşmazlıkları
 • Denetim tutanakları ve müfettiş raporlarına karşı itiraz,
 • Asgari işçilik uygulaması,
 • Prim borcuna itiraz,
 • 6183 sayılı yasa ile ilgili takiplere karşı itiraz davaları
 • Teşvik yasalarından yararlanma ile ilgili davalar,
 • Prim hesabına dahil olmaması gereken ödemeler ile ilgili davalar
 • Alt üst işveren prim borçları sorumluluğu
 • Aylık ve gelir hesapları
 • 4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı
 • İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
 • İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
 • İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi
 • İş Kazasının Soruşturulması
 • İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
 • Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
 • İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
 • İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
 • İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin
 • Hesaplanması
 • 5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak
 • Sahiplerine Paylaştırılması
 • Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
 • Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş
 • Göremezliğinin Artması
 • İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
 • Peşin Sermaye Değerleri
 • Peşin Sermaye Değeri Tabloları
 • Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
 • Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
 • Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi
 • Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

 


Kimler İçin?

· Avukatlar

· Hakimler

· İş Müfettişleri ve Uzmanları

· Yeminli Mali Müşavirler

· Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

· İş Güvenliği Uzmanları

· Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar.


Eğitim Yeri

BURSA-FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

Eğitim Fiyatı

648 TL (KDV DAHİL)


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Nisan 2018 Salı
05 Mayıs 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

1. GRUP 24-27 NİSAN 2018- 13:30-19:30

2. GRUP 02-05 MAYIS 2018- 13:30-19:30

PROGRAM SÜRESİ: 4 GÜN TOPLAM 24 SAAT

 


Eğitmenler Hakkında

MAHİR DİŞİKIRIK (Sosyal Güvenlik Kurumu Eski Avukat /Bilirkişi)